Osnovne
informacije
Obvestila Dejavnosti Učenci Starši



:: NA-MA POTI


Naša šola je bila izbrana na razpisu ZRSŠ kot Implementacijski VIZ v projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost).

Projekt bo trajal 5 let (od 2017 do 2022) v okviru teme »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«.

Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok v osnovni šoli.

V ožji tim so vključeni učitelji in strokovni delavci z različnih predmetnih področij, vključena je tudi ravnateljica. Pri realizaciji določenih nalog bodo sodelovali tudi ostali učitelji in strokovni delavci šole.

V okviru projekta bomo preizkušali didaktične pristope in strategije z nalogami in se povezovali v učečih se skupnostih na naslednjih delovnih področjih: sodelovalno timsko delo, odnos do naravoslovja in matematike, kritično mišljenje, reševanje avtentičnih problemov.

Najprej bomo opravili začetno analizo stanja, sestavili plan dela in nato merili napredek naravoslovne in matematične pismenosti ter razvoja kompetenc učencev.

Udeleževali se bomo različnih usposabljanj in delovnih srečanj, izvajali hospitacije, predstavljali primere dobre prakse in sodelovali v mrežah razvojnih in implementacijskih VIZ.

Eden izmed rezultatov naj bi bil tudi vertikalni kurikul VIZ za naravoslovno in matematično pismenost.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Več o projektu najdete tukaj.

(vir: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti)